Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

11-08-2014 | Aktualności, Wykazy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska, na okres 21 dni, wykazu nieruchomości:

1. położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Miłosza, oznaczonej numerem działki 150/8  o powierzchni 0,0858 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W00005532, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu,

2. położonych w Redzie, w obrębie 1, przy ul. Spokojnej i Cichej, łącznego obszaru 0,0064 ha, oznaczonych numerami działek 90/13, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528 i 90/15, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00013433, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek 90/12 i 90/6.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 22 września 2014r.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl

 

Skip to content