Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Zgodni z Ustawą z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny, rodziny wielodzietne mogą ubiegać się o wydanie Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 18 roku życia otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Lista zniżek ( rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki )

Aby uzyskać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o jej wydanie w Referacie Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta Redy, ul. Gdańska 33, pokój nr 205.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1. w przypadku rodzica:

a) dokument potwierdzający tożsamość

b) oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;

2. w przypadku małżonka rodzica:

a) dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia:

a) akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia:

a) dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniemumiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia:

a) dokument potwierdzający tożsamość

b) orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka:

a) postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w  37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:

a) oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny