Zaznacz stronę

Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

19-02-2014 | Aktualności

OBWIESZCZENIE
Wojewody Pomorskiego
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101, poz. 1407 i 1445)) w związku z §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009r. W sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566, Nr 226, poz. 1834 i z 2012 poz. 68) oraz §2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
w 2014 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1491)), podaje się do publicznej wiadomości, że:

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W OKRESIE
od 3 lutego do 30 kwietnia 2013 r.
ZOSTANIE PRZEPROWADZONA KWALIFIKACJA WOJSKOWA MĘŻCZYZN
URODZONYCH w 1995 r.

1. Do określenia zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn urodzonych w 1995 r. powołane są powiatowe komisje lekarskie oraz Wojewódzka Komisja Lekarska w Gdańsku.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby urodzone w latach 1993 – 1994, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia , jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art.28 ust. 4 i 4 b ustawy z dnia 21 listopada 1967 o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobiety urodzone w latach 1990 – 1995, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2013/2014 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową wyżej wymienionych osób, zameldowanych na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące na: obszarze
MIASTA REDA przeprowadza Powiatowa Komisja Lekarska  w okresie od 6 marca do 11 marca 2014 r. codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy, w godzinach od 8:00 do 15:00.

7. Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy obowiązane są przedstawić:
a) dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
b) dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,
c) posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,
d) aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
e) dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
8. Osoby, które stawały już do kwalifikacji wojskowej i ubiegają się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przedstawiają dodatkowo książeczkę wojskową (nie przedstawiają fotografii).
9. Spełnienie obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza stawienie się w określonym terminie i miejscu przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień.
10. Osób, wobec których orzeczono niezdolność lub niepełnosprawność, wymienioną w art. 26 ust. 1c ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP można nie poddawać badaniom lekarskim przed powiatową komisją lekarską, jeżeli przedstawią tej komisji orzeczenie albo wypis z treści orzeczenia stwierdzającego tę niezdolność lub niepełnosprawność, na podstawie którego można określić zdolność tych osób do czynnej służby wojskowej.
11. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które:
a) w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce swego pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące – celem wyznaczenia im miejsca i terminu stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej;
b) po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej zamierzają zmienić dotychczasowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
12. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, obowiązane są zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, najpóźniej do dnia, w którym były obowiązane stawić się do kwalifikacji wojskowej, dołączając jednocześnie dokumenty usprawiedliwiające niemożność stawiennictwa. Po ustaniu przeszkody osoby takie powinny niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wyznacza termin i miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
13. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. NIEOTRZYMANIE WEZWANIA IMIENNEGO NIE ZWALNIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W OBWIESZCZENIU, OD DOPEŁNIENIA OBOWIĄZKU STAWIENIA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ.
14. Osoby wymienione w obwieszczeniu, które bez usprawiedliwionych powodów nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu imiennym lub niniejszym obwieszczeniu albo nie przedstawią komisji nakazanych dokumentów, o których mowa w punkcie 8 i 9 lub też odmówią poddania się badaniom lekarskim, bądź nie stawią się do wojskowej pracowni psychologicznej, podlegają grzywnie albo karze ograniczenia wolności – art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Zastosowanie powyższych sankcji może być poprzedzone nałożeniem grzywny w celu przymuszenia, albo wydaniem zarządzenia o przymusowym doprowadzeniu przez Policję – art. 32 ust. 10 w/cyt. ustawy. Koszty doprowadzenia ponosi osoba doprowadzona.
15. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej wyznacza się na dzień 20 stycznia 2014 r.

 

Skip to content