Zaznacz stronę

IV PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ GMINNEJ NIERUCHOMOŚCI

10-10-2014 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie u zbiegu ulic Miodowej i Sosnowej , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 326, obszaru 0,0312 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD2W/00017913

Nieruchomość jest

1/ niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do dróg gminnych ul. Miodowej i Sosnowej, wyposażonych w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ przez nieruchomość przebiega sieć energetyczna. Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do ustanowienia nieodpłatnej służebności polegającej na prawie swobodnego dostępu gestora sieci energetycznej, celem usunięcia awarii, przeprowadzenia czynności konserwatorskich itp.

4/ w zmianie fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta obejmującego północno – zachodnią część obszaru Rekowa w Redzie – obszar oznaczony symbolem 2MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem towarzyszącej zabudowy usługowej. Dopuszcza się wyłącznie działalność usługową nieuciążliwą dla zabudowy mieszkaniowej typu: handel detaliczny, gastronomia, usługi turystyki, usługi kultury, usługi oświaty, biura, rzemiosło nieuciążliwe (szewc, krawiec, fryzjer, tapicer), usługi zdrowia z wyłączeniem szpitali i domów opieki zdrowotnej, działalność gospodarczą związaną z wykonywaniem wolnych zawodów oraz inne usługi o analogicznym stopniu uciążliwości, dla których nie będzie, dla których nie będzie wymagana postępowanie wynikające z przepisów ochrony środowiska w zakresie uciążliwości; dopuszcza się parkingi i garaże dla samochodów osobowych oraz magazyny;
wyłącza się lokalizowanie rzemiosła produkcyjnego, stacji paliw, warsztatów samochodowych blacharskiej i lakierniczych, stacji obsługi samochodów i innych usług o podobnym stopniu uciążliwości dla funkcji mieszkaniowej.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę ustaloną do trzeciego przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą 37 800,- zł netto

– wadium: 3 780,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

CZWARTY PRZETARG odbędzie się w dniu 13 LISTOPADA 2014r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu 04 lipca 2014r., drugi w dniu 02 września 2014r. a trzeci w dniu 08 października 2014r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 06 listopada 2014r. na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content