Zaznacz stronę

Informaja Burmistrza Miasta Redy dot. aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

31-10-2014 | Aktualności

    Działając na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm) Burmistrz Miasta Redy informuje, że postanowiono dokonać, z urzędu, aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, będącej w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, położonej w Redzie, w obrębie 2, przy ul. Jodłowej, oznaczonej numerem działki 342/13, obszaru 0,0448 ha, wpisanej
w księdze wieczystej Kw 21866.

   Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-34 lub 58 678-80-14, osobiście w pokoju nr 203 lub 202 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content