Zaznacz stronę

Informacja o wykazie

07-11-2014 | Aktualności, Wykazy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu , położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, oznaczonej numerem działki 248/23 obszaru 0,8669 ha, w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod usługi.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 19 grudnia 2014r.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 202 lub 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl

Skip to content