Zaznacz stronę

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH

25-09-2014 | Aktualności

Informacja o możliwości skorzystania z preferencyjnych warunków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zachęca się użytkowników wieczystych do skorzystania z preferencyjnych warunków przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. w Dz. U. z 2012r. poz. 83).

Jednocześnie informuje się, iż osoby posiadające w użytkowaniu wieczystym nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Redy mogą skorzystać z bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z warunkami i w wysokości określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Redzie.

Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości oraz ich następcy prawni mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności.

Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić również osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości, jeżeli użytkowanie wieczyste uzyskały:

–   w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;

–   na podstawie art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279)

–     następcy prawni w/w osób.

Nadto z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, mogą także wystąpić:

–    osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;

–    spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży

–     następcy prawni w/w osób.

      Osoba na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest zobowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z wyłączeniem osób wskazanych w ustawie do nieodpłatnego przekształcenia.

Od opłaty z tytułu przekształcenia może być udzielona bonifikata.

Rada Miejska w Redzie w uchwale nr XX/213/2012 z dnia 25 kwietnia 2012r. (opublikowanej w Dz. Urz. z dnia 28 maja 2012r. poz. 1758), zmienionej uchwałą XXV/264/2012 z dnia 17 października 2012r. wyraziła zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Redy,

  1. spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe; w wysokości 80 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  2. osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych garażami; w wysokości 40 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  3. osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym będącym właścicielami lokali mieszkalnych i użytkownikami wieczystymi gruntu, związanego z tymi lokalami; w wysokości 80 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  4. osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe; w wysokości 80 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  5. osobom fizycznym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego w wysokości 90 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  6. osobom fizycznym i prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych niezależnie od przeznaczenia w wysokości 20 % różnicy pomiędzy wartością prawa własności, a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej;
  7. spółdzielniom mieszkaniowym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, z wyłączeniem gruntów wydzielonych lub zajętych pod drogi wewnętrzne oraz osobom fizycznym lub prawnym będącym użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych niezależnie od przeznaczenia, jeżeli wniosły jednorazową opłatę za cały okres użytkowania wieczystego w wysokości 60% różnicy pomiędzy wartością prawa własności a wartością prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

 Wysokość bonifikaty określona w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 obowiązuje do końca 2014 r. i ma zastosowanie do spraw wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej uchwały i niezakończonych w 2014 r.

 

UWAGA! W każdym następnym roku, poczynając od 2015 roku wysokość bonifikaty określona w pkt. 1, 2, 3, 4 i 6 zostaje obniżona każdorazowo o kolejne 5 %.

Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może być zapłacona jednorazowo lub może zostać rozłożona, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat.

Niespłacona część opłaty podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Wierzytelność gminy z tytułu niespłaconej części opłaty podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie oraz druk wniosku o przekształcenie można uzyskać w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 203 i 202 – telefon: 678 80 34 lub 678 80 14

 

 

 

Skip to content