Zaznacz stronę

Informacja Burmistrza Miasta Redy dot. sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu

23-12-2014 | Aktualności

    Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości położonej w Redzie w obrębie 1, oznaczonej numerem działki 185/2 o powierzchni 0,0651 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00022528/5, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:

– przysługują im roszczenia o nabycie tej nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych
przepisów,

– są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa jej własności
przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli,

mogą składać wnioski o jej nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 03 lutego 2015r.

   Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl

Skip to content