Zaznacz stronę

III Przetarg Ustny Nieograniczony

09-05-2014 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23 o powierzchni 0,8669 ha.

Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Spółdzielczej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Ulica Spółdzielcza wyposażona jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną. Ze względu na mało korzystne warunki gruntowo – wodne podłoża dla celów budowlanych, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej obniżono cenę ustaloną do drugiego przetargu oraz ustalono nową cenę wywoławczą i wadium:

 – cena wywoławcza 1 555 500,- zł netto

– wadium: 311 100,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

TRZECI PRZETARG odbędzie się w dniu 12 SIERPNIA 2014r . o godzinie 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 04 lutego 2014r. a drugi – w dniu 07 maja 2014r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 05 sierpnia 2014r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content