Zaznacz stronę

Zawiadomienie

19-09-2013 | Aktualności

Przewodniczący Rady Miejskiej w Redzie informuje, że dnia 18 września 2013 r. (środa) o godz.16.00 w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Redzie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Sprawdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4.Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Redzie.

5.Informacje Burmistrza Miasta.

6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji (Nr 37).

7.Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego /DRUK NR  1/.

8.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/381/2005 Rady Miejskiej Redy z dnia 21.12.2005  w sprawie ustalenia zasad najmu i dzierżawy oraz ustalenia stawek czynszu za najem i dzierżawę lokali użytkowych oraz gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Redy
/ DRUK NR 2/.

9.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulicy Gdańskiej /DRUK NR 3/.

10.Projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Redy w rejonie ulic Brzozowej, Olchowej i Kazimierskiej / DRUK NR 4/.

11.Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Reda do roku 2020
/DRUK NR 5/.

12.Projekt uchwały o zmianie Uchwały  Nr XXX/299/2009 Rady Miejskiej z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu zdrowotnego pod nazwą „Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Miasta Redy na lata 2009-2014”  / DRUK NR 6/.

13. Projekt  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/359/2009 Rady Miejskiej w Redzie z dnia
28 października 2009 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. /DRUK NR 7/.

14.Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/295/2012 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Budżetu Miasta na 2013 rok /DRUK NR 8/.

15.Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy” /DRUK NR 9/.

16. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Zasłużony dla Miasta Redy” /DRUK NR 10/.

17.Interpelacje Radnych.

18.Wolne wnioski radnych i publiczności.

19. Zamknięcie obrad.

Skip to content