Zaznacz stronę

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

26-06-2013 | Aktualności, Ogłoszenia / Obwieszczenia, Przetargi, Wykazy

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. w Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) Burmistrz Miasta Redy informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu, oznaczonej numerem działki 8/19 obszaru 0,1683 ha, położonej w Redzie, przy ul. Chopina w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczenie pod mieszkalnictwo jednorodzinne i usługi. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 punkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które spełniają jeden z warunków:
– przysługują im roszczenia o nabycie tych nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,
– są poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa ich własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo spadkobiercami poprzednich właścicieli, mogą składać wnioski o ich nabycie w Urzędzie Miasta w Redzie w terminie 6 tygodni licząc od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. do dnia 06 sierpnia 2013r.
Informację o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content