Zaznacz stronę

Siódme przetargi ustne nieograniczone

11-12-2013 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA  SIÓDME PRZETARGI  USTNE  NIEOGRANICZONE

na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność

Gminy Miasta Redy położonych w Redzie w obrębie 2 w rejonie ulicy Polnej

I. nieruchomość położona przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisana w księdze wieczystej Kw 29558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisana w księdze  wieczystej 68894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha wpisanych w księdze wieczystej Kw 5792, która:

1/  jest niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

4/ położona jest w obszarze archeologicznym wpisanym do rejestru zabytków,  zagospodarowanie wymaga zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

II. nieruchomość położona przy ul. Łopianowej, łącznego obszaru 0,0670 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1364/12 obszaru 0,0324 ha,
wpisana w księdze wieczystej Kw 5792 oraz 1361/10 obszaru 0,0245 ha i 1362/10 obszaru 0,0101 ha    wpisanych w księdze wieczystej Kw 68894, która:

1/  jest niezabudowana i niezagospodarowana

2/ posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej  wyposażonej w urządzenia  infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:

 

—————————————————————————————————————————

lp.     numer działki         cena wywoławcza  w zł                 wadium  w zł

—————————————————————————————————————————

1.    180/37, 1361/6,                 102 260,- zł netto                               10 226,- zł

1364/6 i 171/35

—————————————————————————————————————————

2.    1364/12, 1361/10               81 260,- zł  netto                               8 126,- zł

              1362/10

 

Do ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

SIÓDME PRZETARGI  odbędą się w dniu 14 STYCZNIA 2014r. od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

Pierwsze przetargi na przedmiotowe nieruchomości przeprowadzono w dniu 12 czerwca 2013r. , drugie w dniu 24 lipca 2013r., trzecie w dniu 27 sierpnia 2013r., czwarte w dniu 01 października 2013r., piąte w dniu 06 listopada 2013r., a szóste w dniu 10 grudnia 2013r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 08 stycznia 2014r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millenium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014r.

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości  osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content