Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony

15-11-2013 | Aktualności, Przetargi

BURMISTRZ MIASTA REDY

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Cechowej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00030450 oznaczonej numerem działki 151/8 o powierzchni 0,0644 ha.

          Nieruchomość jest zabudowana budynkiem o w funkcji mieszkalnej, w złym stanie technicznym, przeznaczonym do rozbiórki. Posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Cechowej.  Na działce znajduje się przyłącze kanalizacyjne i energetyczne.

Ulica Cechowa wyposażona jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną.

    Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z ograniczeniem zabudowy do 9 mieszkań w jednym budynku wolnostojącym. W ramach zabudowy mieszkaniowej dopuszcza się zabudowę usługową towarzyszącą nieuciążliwą, zajmującą maksymalnie jedną kondygnację użytkową budynków mieszkalnych. Warunkiem wprowadzenia zabudowy usługowej jest wcześniejsza lub równoległa realizacja zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej zamiennie.

          Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

– cenę wywoławczą  122 000,- zł netto

– wadium: 24 400,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

         PRZETARG  odbędzie się w dniu 16 GRUDNIA 2013r . o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, w kasie
Kaszubskiego Banku Spółdzielczego  w Redzie przy ul. Gdańskiej 30 lub przelewem na konto –  Kaszubski Bank Spółdzielczy 37 8350 0004 0000 6006 2000 0040 najpóźniej do dnia  10 grudnia 2013
r. 

         O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

         Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

    osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

         Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

         Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

         Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

         Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

         Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Skip to content