Zaznacz stronę

Przetarg ustny nieograniczony

28-11-2013 | Aktualności, Przetargi

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej w Redzie przy ul. Spółdzielczej, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00005532/0 oznaczonej numerem działki 248/23 o powierzchni 0,8669 ha.

         Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana, posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Spółdzielczej. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Ulica Spółdzielcza wyposażona jest w sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną. Ze względu na mało korzystne warunki gruntowo – wodne podłoża dla celów budowlanych, przed przystąpieniem do inwestycji należy wykonać badanie geologiczne.

          Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową.

          Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 6 i 7, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

 Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono:

– cenę wywoławczą  1 830 000,- zł netto

– wadium: 366 000,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

 

PRZETARG  odbędzie się w dniu 04 LUTEGO 2014 r . o godzinie 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie ul. Gdańska 33.

         Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

         WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto  w Banku Millenium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia  29 stycznia 2014r. 

 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

1. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,

2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości

osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

         Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy
w sposób określony w protokóle z przetargu.

         Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

         Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

         Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

         Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

          Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokoju nr 14 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

Skip to content