Zaznacz stronę

Informacja dla użytkowników wieczystych

24-07-2013 | Ogłoszenia / Obwieszczenia

I N F O R M A C J A

BURMISTRZA MIASTA REDY

Informuje się użytkowników wieczystych o przystąpieniu przez tut. Miasto do aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Redy.

Aktualizacją zostały objęte osoby fizyczne, osoby fizyczne i prawne posiadające nieruchomości we współużytkowaniu wieczystym oraz osoby prawne, które nabyły nieruchomość w 2013r. od osób fizycznych i nie były objęte aktualizacją w 2012r.

Podstawa prawna:
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. w Dz. U.
z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ).
Naliczanie opłaty rocznej
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego ustala się od ceny nieruchomości określonej na podstawie jej wartości, uwzględniając cel na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste.
Art. 77 ust. 1 ww. ustawy stanowi:
„Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty.”,
Art. 77 ust. 2a ww. ustawy stanowi:
” W przypadku gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty (nadwyżka) rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji.”
Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w powyższej sprawie można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami tut. Urzędu, pokój nr 14 lub telefonicznie pod numerami 58 678 80 14 lub 58 678 80 34.

Skip to content