PRZETARG

B U R M I S T R Z     M I A S T A    R E D Y

OGŁASZA  DWUNASTY PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Redy, położonej
w Redzie, przy ul. Polnej, łącznego obszaru 0,0736 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami działek: 180/37 obszaru 0,0044 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00029558, 1361/6 obszaru 0,0014 ha, wpisanej w księdze wieczystej GD1W/00068894 oraz 1364/6 obszaru 0,0596 ha i 171/35 obszaru 0,0082 ha,  wpisanych w księdze wieczystej GD1W/00005792.

1/  Nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, o regularnym kształcie, płaska.

2/ Posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Polnej wyposażonej w urządzenia
    infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiada następujące
   przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja
   uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana,
   usługi nie zaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz
   mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanej ustalono cenę wywoławczą i wadium:

– cenę wywoławczą w kwocie 107 055,- zł netto

– wadium w kwocie 10 706,- zł.

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

DWUNASTY PRZETARG  odbędzie się w dniu 19 GRUDNIA 2016r.

o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwszy przetarg na przedmiotową nieruchomość przeprowadzono w dniu
10 czerwca 2015r., drugi w dniu 11 sierpnia 2015r., trzeci w dniu 16 września 2015r.,  
czwarty w dniu 27 stycznia 2016r., piąty w dniu 02 marca 2016r., szósty w dniu 11 maja 2016r., siódmy w dniu 15 czerwca 2016r., ósmy w dniu 02 sierpnia 2016r., dziewiąty w dniu 06 września 2016r., dziesiąty w dniu 11 października 2016r.
a jedenasty w dniu 15 listopada 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki, najpóźniej do dnia 13 grudnia 2016r., na konto Urzędu Miasta w Redzie w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669.

   O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.   

   Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowód wpłaty wadium,
  2. dowody tożsamości (obojga małżonków)  – w przypadkach osób fizycznych,
  3. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości  

   osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

   Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną
w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  
w sposób określony w protokóle z przetargu.

   Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

   Koszty związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać telefonicznie pod numerami 58 678-80-14 lub 58 678-80-34, osobiście w pokojach nr 202 i 203 w Urzędzie Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.reda.pl

Nowości