Burmistrz Miasta Redy ogłasza jedenaste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż gminnych nieruchomości

Burmistrz Miasta Redy ogłasza jedenaste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej opisanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Redy, położonych w Redzie, w obrębie 2, przy ulicy Łopianowej

I. nieruchomość łącznego obszaru 0,0882 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1362/9 obszaru 0,0624 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 364/13 obszaru 0,0258 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00005792/0

II. nieruchomość łącznego obszaru 0,0800 ha, oznaczona w ewidencji gruntów numerami działek: 1362/7 obszaru 0,0563 ha, wpisana w księdze wieczystej GD1W/00068894/4 i 1364/16 obszaru 0,0237 ha, wpisana w księdze wieczystej     GD1W/00005792/0

Nieruchomości są:

1/  niezabudowane, niezagospodarowane, o dość regularnym kształcie, płaskie,

2/ posiadają bezpośredni dostęp do drogi gminnej ul. Łopianowej, wyposażonej w urządzenia infrastruktury technicznej – sieć wodociągową, energetyczną i kanalizacyjną,

3/ w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego posiadają następujące przeznaczenie:  mieszkalnictwo jednorodzinne (funkcja wiodąca) oraz usługi (funkcja uzupełniająca), preferowany typ zabudowy – jednorodzinna wolnostojąca umiarkowana, usługi niezaliczone do kategorii szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć stan środowiska.

Szczegółowe informacje o zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu można uzyskać w Referacie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój 5 i 6, telefon 58 678 80 07, 58 678 80 06.

Dla nieruchomości wyżej opisanych ustalono cenę wywoławczą i wadium:

——————————————————————————————

  1. numer działki        cena wywoławcza w zł           wadium w zł

—————————————————————————————–

  1. 1362/9 i 1364/13     108 205,- zł netto                  10 821,- zł

—————————————————————————————–

  1. 1362/7 i 1364/16        98 175,- zł netto                   9 818,- zł

—————————————————————————————–

Do ceny nieruchomości ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

Jedenaste PRZETARGI  odbędą się w dniu 08 LISTOPADA 2016r. od godziny 10:00  w siedzibie Urzędu Miasta w Redzie, przy ul. Gdańskiej 33.

Pierwsze przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości przeprowadzono w dniu 18sierpnia 2015r., drugie w dniu 29 września 2015r., trzecie w dniu 10 listopada 2015r., czwarte w dniu 28 stycznia 2016r., piąte w dniu 03 marca 2016r., szóste w dniu 12 kwietnia 2016r., siódme w dniu w dniu 18 maja 2016r., ósme w dniu 28 czerwca 2016r., dziewiąte w dniu 24 sierpnia 2016r. a dziesiąte w dniu 27 września 2016r.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium.

WADIUM płatne jest w gotówce, z zaznaczeniem numeru działki na konto  w Banku Millennium 66 1160 2202 0000 0002 5073 9669 najpóźniej do dnia 02 listopada 2016r. 

O wysokości postąpienia, nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, decydują uczestnicy przetargu.

Uczestnicy przetargu w dniu przetargu okazują Komisji Przetargowej:

  1. dowody tożsamości (obojga małżonków) – w przypadkach osób fizycznych,
  2. aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Uczestnikom przetargu, którzy przetargu nie wygrają lub gdy przetarg zostanie odwołany wadium zostanie zwrócone nie później niż w terminie trzech dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia  przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Ustalony w drodze przetargu nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę ustaloną w przetargu, pomniejszoną o  wpłacone wadium, nie później niż do dnia zawarcia umowy  w sposób określony w protokóle z przetargu.

Termin i miejsce zawarcia  umowy wyznaczone zostaną w ciągu 21 dni licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu, o czym  zawiadamia się nabywcę nie później niż na 7 dni przed  terminem umowy.

Koszty związane z zawarciem umowy, w formie aktu notarialnego, w całości ponosi nabywca.

Wadium przepada, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu przez organizatora przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

Informację  o powyższym można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, pokój nr 202 i 203, telefon 58 678-80-14 lub 58 678-80-34 lub na stronie internetowej urzędu www.reda.pl.

  

 

Nowości