Zaznacz stronę

Obwieszczenie RDOŚ

21-03-2016 | Aktualności

Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Gdańsku, działając na podstawie art.33 ust. w związku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznym dostępnym wykazie (www.ekoportal.pl) pod nr 69/2015 danych o wniosku Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego z dnia 18.11.2015 r., uzupełnionego w dniu 04.12.2015r., w sprawie o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.: ,,Odbudowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Redy …

czytaj całość: Obwieszczenie z 10 03 2016 r.

Skip to content