Zobacz odpowiedzi

Pytanie: Bartosz – Zmiana rodzaju strefy ruchu

Szanowny Panie Burmistrzu,

Zwracam się z prośbą o zmianę rodzaju strefy ruchu na ulicy Garncarskiej na „Strefę zamieszkania”.

Aktualnie na wjeździe z ulicy Obwodowej ustawiony jest znak D-52 „Strefa ruchu” nie zapewniający, moim zdaniem, bezpieczeństwa na osiedlowej uliczce wzdłuż bloków ul. Garncarska 9, 11, 17. Nadmienię, że zezwala on na poruszanie się z prędkością do 50km/h na prostej drodze, która prowadzi tuż obok bloków zamieszkanych w większości przez młode, wielodzietne rodziny. Ustawienie znaku D-40 „Strefa zamieszkania” pozwoli wpłynąć na zachowanie kierowców i ograniczyć dozwoloną prędkość do 20km/h.

W związku z powtarzającymi się niebezpiecznymi sytuacjami wnoszę o pilne, pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy i podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom.

Z poważaniem,
/-/ Bartosz

Odpowiadając na Pana e-maila dot. zmiany rodzaju strefy ruchu uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz.U z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) kompetencje do zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych posiada starosta, zaś do zarządzania ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami (art. 10).

W związku z tym, że ulica Garncarska nie jest to drogą publiczną Urząd Miasta w Redzie nie może wnioskować do Starosty Wejherowskiego o wprowadzenie tej zmiany. Uprawnionym podmiotem do zmiany rodzaju strefy ruchu jest jej właściciel, którym jest SEMEKO Grupa Inwestycyjna Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Tatrzańska 10.

Pragnę dodać, że w przypadku ustawienia, w zamian za znak D-52, znaku D-40 powinien on być uzupełniony o białą tablicę z napisem „droga wewnętrzna oraz zarządcą drogi jest …….”.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Ludmiła – Tereny rekreacyjne

Dzień dobry, ja w sprawie terenów rekreacyjnych w Redzie. Wprawdzie od północy Reda ma ładny park – a raczej parczek – ale mieszkańcom osiedli obok dworca takiego terenu brak. A tyle jest wokół możliwości, a najlepsza – las za torami. Ale najbliższy dostęp do tego lasu blokują prywatne posesje i fabryka. Trzeba dojść albo do Gniewowskiej albo Leśną do granicy z Rumią – i tu wejście jest raczej trudne dla przeciętnego spacerowicza. Myślę, że można wytyczyć jakiejś bezpośrednie dojście do lasu w okolicy wyjścia z tunelu kolejowego, żeby ułatwić ludziom odpoczywanie wśród drzew. Niekoniecznie musimy mieć ścieżki tak piękne jak w Wejherowie, ale parę uporządkowanych ścieżek i przejście na pewno da się zorganizować. A my, mieszkańcy, moglibyśmy w tym pomóc, jeśli taka inicjatywa wyjdzie od władz miasta.

Pozdrawiam – mieszkanka osiedla Przy Młynie

Szanowna Pani Ludmiła

Odnosząc się do poruszanego przez Panią problemu umożliwienia dostępu do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego mieszkańcom osiedla mieszkaniowego, położonego w rejonie dworca w Redzie, pragnę Panią poinformować, że obszar położony pomiędzy granicą lasów państwowych, a terenami kolejowymi, wzdłuż ul. Leśnej, objęty jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który nie przewiduje na wysokości dworca kolejowego ciągów pieszych prowadzących do terenów leśnych. Z uwagi na to, że obszar stanowi wyłącznie własność prywatną, realizacja takiego ciągu wiązałaby się z naruszeniem prawa własności, jak również prawa miejscowego.

Po przeanalizowaniu jednak istniejącego zagospodarowania pragnę Panią poinformować, iż w niewielkiej odległości od wyjścia z dworcowego tunelu na ulicę Leśną, tj. w odległości około 500m, a więc w połowie drogi do granic administracyjnych z Gminą Miasto Rumia realizowane jest obecnie osiedle pod nazwą Leśne Tarasy. Wjazd do zespołu budynków wielorodzinnych to gminna droga dojazdowa, stanowiąca ulicę Tarasową, która doprowadzona jest bezpośrednio do ściany lasu. Droga dojazdowa jest obecnie wyrównana i wstępnie utwardzona, umożliwiając bezpośredni dostęp do leśnych terenów rekreacyjnych.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Katarzyna – Wywieszanie flag na święta państwowe

Szanowny Panie Burmistrzu,

zwracam się z zapytaniem dotyczącym wywieszania flag w święta państwowe.

Po raz pierwszy ich brak na Al. Jana Pawła II, zauważyłam 12 listopada 2014 r., niestety w tym roku w dniu 2 i 3 maja, też ich nie było. Czy służby za to odpowiedzialne zapomniały o ich wywieszeniu, czy nastąpił ich deficyt?

Nadmieniam, iż dotychczas były wywieszane, bo uchwyty do flag są na latarniach od czasu, gdy ulica była w zarządzie SM Reda. Wówczas, też były wywieszane regularnie.

Z wyrazami szacunku
Katarzyna

Odpowiadając na Pani e-maila dot. wywieszania flag na święta państwowe uprzejmie informuję, że flaga, jak również godło i hymn są symbolami naszego państwa, do których należy odnosić się z należną czcią i szacunkiem.

To właśnie symbole narodowe stanowią o tożsamości państwa, narodu oraz obywateli. Są wyrazem czci, szacunku i wartości narodowych, ich dzieje to także część historii państwa. Są również wyrazem patriotyzmu i oddania sprawie najwyższej, jaką jest Ojczyzna.

Otaczanie symboli Rzeczpospolitej Polskiej czcią i szacunkiem jest prawem i obowiązkiem każdego z nas, dlatego powinniśmy reagować na wszelkie przejawy braku czci i szacunku oraz zgłaszać to odpowiednim organom tj. policji czy też do urzędu miasta.

Szczegółowe zasady postępowania wobec polskich symboli państwowych regulują przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęciach państwowych (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 235, poz. 2000 ze zm.)

Flagę państwową podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędów albo miejsc obrad m.in. organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego by uczcić ważne uroczystości, rocznice i święta państwowe.

Zgodnie z zapisami zarządzenia OR.12.2006 Burmistrza Miasta Redy z dnia 18 sierpnia 2006 r. flagę państwową wywiesza się podczas ww. uroczystości i świąt państwowych na terenie naszego miasta w miejscach publicznych również na ulicach, placach, skwerach. Dotychczas były do główne ulice takie jak: Gdańska, Pucka, 12-go Marca, Kazimierska, Nowa, Gniewowska, Łąkowa, Wejherowska. Na dzień dzisiejszy wywieszanych jest łącznie 480 szt. flag.
Z przykrością jednak muszę przyznać, że zdarzają się przypadki, że flagi są niszczone i wymagają wymiany. W miarę możliwość są one uzupełniane.

Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych, co do zasady, wywieszają podczas świąt państwowych flagi na zarządzanych budynkach, w tym na ul Jana Pawła II.

Urząd Miasta w Redzie zlecał wywieszenie flagi papieskiej w dniu kanonizacji patrona ulicy i w dniu Jego wyboru. Biorąc pod uwagę Pani zapytanie dokupiliśmy kolejne 20 szt. flag państwowych w celu zawieszania ich również na ul. Jana Pawła II.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Joanna – 10 maj

Witam bardzo serdecznie Pana Burmistrza:)

Pozwolę sobie na małą uwagę dotyczącą uzupełniania danych (a raczej brak uzupełnień ) jeśli chodzi o nowe ulice i lokale wyborcze. Jestem nową mieszkanką Redy, zbliża się 10 maja i wybory z tym związane.Chciałam sprawdzić do jakiego lokalu wyborczego mogę się udać oddać swój głos a zarazem spełnić obywatelski obowiązek. Niestety ulice istniejące od ponad dwóch lat nie zostały przydzielone do żadnego lokalu wyborczego.

Bardzo proszę o uzupełnienie danych lub wyświetlenie listy lokali wyborczych wraz z przydzielonymi ulicami na stronie urzędu miasta.

Z góry bardzo dziękuje Nowa mieszkanka Redy Joanna.

Witam serdecznie,
Udzielając odpowiedzi na Pani uwagę dotyczącą wyborów Prezydenta RP, chciałabym poinformować, że realizując zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP, Burmistrz Miasta obwieszczeniem z dnia 7 kwietnia 2015 r. wskazał numery obwodu, granice obwodu i siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Obwieszczenie o obwodach głosowania znajduje się na stronie Urzędu Miasta Reda bip.reda.pl w zakładce „Wybory prezydenckie 2015„.

W tej też zakładce znajdują się również inne informacje dotyczące wyborów.
W załączeniu przesyłam Pani OBWIESZCZENIE o OBWODACH.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących wyborów uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Pozdrawiam,
Z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy
Teresa Dzienisz-Dombrowska
UM Reda tel. 58 678 80 16
ewidencja@reda.pl


Pytanie: Elżbieta – świetlica dla zerówkowiczów

Dzień dobry. Od 5 lat mieszkam w Redzie i płacę podatki.

Próbowałam zapisać dzieci do Szkoły. problem dotyczy 5 -latka, który według ustawy jest objęty obowiązkiem przygotowania przedszkolnego. Przedszkola w Redzie są tylko prywatne! a w szkole dziecko może przebywać tylko 5 godziny w ramach nauki. Nie ma świetlicy!!!! Oboje z mężem pracujemy, nie mamy żadnych babć ani cioć, które mogłyby odbierać dziecko z zerówki o godzinie 13. Jak w takiej sytuacji mam funkcjonować??? Dyrektor szkoły zasłania się ustawą, zerówkowicz to nie uczeń w naszej gminie. Dlaczego inne gminy mogą sobie poradzić z tym problemem, zwiększając nakłady finansowe na finansowanie świetlic czy nawet pobierając opłaty od rodziców. co mam zrobić z dzieckiem w związku z tym??

Dziękuję za odpowiedź

W odpowiedzi na zapytanie w sprawie świetlic dla pięciolatków w szkołach pragnę przekazać następujące informacje. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem określił minimalny tygodniowy wymiar godzin zajęć w zależności od liczby dzieci:

  • w grupie liczącej od 3 do 12 dzieci – 12 godzin,
  • w grupie liczącej od 13 do 16 dzieci – 16 godzin,
  • w grupie liczącej od 17 dzieci do 20 dzieci – 20 godzin,
  • w grupie liczącej powyżej 20 dzieci – 25 godzin.

Rozporządzenie pozwala na uniknięcie zarzutu nierównego, niezgodnego z Konstytucją RP, traktowania dzieci. Wymiar godzin, w jakim dziecko zostaje objęte wychowaniem przedszkolnym jest bowiem obecnie zróżnicowany i uzależniony od miejsca jego realizacji. Zgodnie z obecnym stanem prawnym liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący nie może być z kolei krótszy niż 5 godzin dziennie.

Rozumiemy sytuację pracujących rodziców pięciolatków. Pragnę jednak podkreślić, że pięciolatek nie jest uczniem nie tylko w naszej gminie (tak mówi ustawa) i obowiązują go inne niż ucznia zasady funkcjonowania w szkole, a jego rodziców inne obowiązki niż rodziców uczniów. Mimo takich przepisów prawa bardzo indywidualnie traktujemy problemy rodziców „zerówkowiczów”. W uzasadnionych przypadkach, ze względu na trudną sytuację lokalową, umożliwiamy uczęszczanie dziecka, za zgodą i na prośbę rodziców, do świetlicy szkolnej. W tej chwili nie jest możliwe utworzenie oddzielnej opieki dla pięciolatków w szkołach.

Z poważaniem,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Bogdan – CZYSTE POWIETRZE

Witam Panie Burmistrzu!

Czy są, lub będą podejmowane jakieś kroki w kierunku „czystego powietrza” w naszym mieście. Mam tu na myśli przedsięwzięcia, które podjęły sąsiednie miasta: Rumia, Wejherowo czyli stworzenie programu dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych budynków mieszkalnych na proekologiczne – dla budynków mieszkalnych indywidualnych. Myślę, że stworzenie takiego programu, niewątpliwie poprawiłoby jakość powietrza w naszym mieście.

Odpowiadając na zapytanie uprzejmie informuje, iż Gmina Miasto Reda uzyskała środki finansowe na sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 -2013, Priorytet IX, Działanie 9.3. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

PGN jest dokumentem strategicznym, opisującym kierunki działań związane z wypełnianiem założeń pakietu klimatyczno energetycznego prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także uwzględniający działania edukacyjne na rzecz zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii. Obecnie jesteśmy w trakcie tworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta.

Biorąc powyższe pod uwagę w przyszłości nie wyklucza się ewentualnego przystąpienia do programu „Czyste Powietrze Pomorza”. Zachęcamy do zaglądania na stronę internetową www.reda.pl , gdyż wszelkie informację w tym zakresie będą się tam ukazywać na bieżąco.

Z poważaniem,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Ewelina – ZAPYTANIE DOTYCZĄCE STRAŻY MIEJSKIEJ

Szanowny Panie!

Jako mieszkanka prężnie rozwijającego się miasta, wychodzę z zapytaniem o utworzenie STRAŻY MIEJSKIEJ w Redzie. Czy przewiduje Pan takową instytucję mającą na celu poprawę funkcjonowania naszego miasta, oraz jakie są przesłanki do je utworzenia.

Z poważaniem Ewelina

Odpowiadając na Pani zapytanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, uprzejmie informuję samorząd Gminy Miasta Redy nie przewiduje powołania Straży Miejskiej.

Straż Miejska w Redzie funkcjonowała przez okres 10 lat. Z dniem 31 grudnia 2003 r. została rozwiązana. Przesłanką uzasadniającą rozwiązanie Straży były względy ekonomiczne (konieczność zatrudnienia 5 osób, ponadto z budżetu miasta przeznaczono środki na dofinansowanie do budowy nowego obiektu posterunku policji, budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ramach programu przedakcesyjnego UE „ISPA”).

Samorząd redzki kilkakrotnie zastanawiał się nad utworzeniem Straży Miejskiej, szczegółowo analizował korzyści i ciężary jakie należałoby ponieść z tego tytułu. Zgodnie stwierdzono, że ponowne powołanie tej instytucji wiązałoby się ze znacznymi wydatkami tj. przeznaczeniem jednorazowo środków w wysokości około 1 mln zł oraz ponoszeniem kosztów zatrudnienia kadry 6 osób, jeżeli miałaby prawidłowo funkcjonować.

Gmina Miasto Reda dysponuje 18 kamerami monitorującymi miasto oraz korzysta z pomocy funkcjonariuszy policji podczas wykonywania czynności kontrolujących porządek i utrzymanie czystości w mieście.

W każdym samorządzie burmistrz i rada miejska musi realizować zadania własne, zlecone i podejmować trudne decyzje w ramach swojego budżetu. Względy, przede wszystkim, finansowe nie pozwalają na dzień dzisiejszy na utworzenie i utrzymanie Straży Miejskiej w Redzie. Przykładem gmin z terenu Województwa Pomorskiego, które szukają oszczędności i zlikwidowały niedawno Straż Miejską jest Gmina Czersk i Gmina Gniew.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Mariusz – droga 216

Czy jest możliwość wprowadzenia jednego pasa ruchu z Redy do Rekowa Tak jak było przed remontem, pozdrawiam.

Odpowiadając na zapytanie dot. wprowadzenia jednego pasa ruchu uprzejmie informuję, że Samorząd Gminy Miasto Reda nie jest uprawniony do zastosowania powyższego rozwiązania. Droga jest własnością województwa pomorskiego, a zarządcą jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku.

W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 216 w Redzie na odcinku od ulicy Puckiej w kierunku na Półwysep Helski na tzw. „Górce Rekowskiej” władze Miasta kilkakrotnie zwracały się z wnioskiem o podjęcie pilnych działań w tym zakresie. Liczne wypadki i kolizje, w których osoby zostały ranne oraz poniosły śmierć w naszej ocenie zasługują na wprowadzenie skutecznych rozwiązań, które wpłyną na poprawę bezpieczeństwa.

W Urzędzie Miasta w Redzie odbywały się spotkania z udziałem władz samorządu województwa pomorskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich, powiatu wejherowskiego oraz Policji, gdzie analizowano możliwości wprowadzenia różnych rozwiązań technicznych (w tym wprowadzenia jednego pasa ruchu), przy jednoczesnym zachowaniu przepustowości ruchu.

Władze Miasta Redy uczestniczyły też w nardach w Urzędzie Marszałkowskim i w wyniku różnego rodzaju analiz Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Urząd Marszałkowski zdecydowali, że w obecnej chwili jedynym realnym działaniem „wymuszającym” bezpieczniejsze zachowanie uczestników ruchu na „Górce Rekowskiej” jest zastosowanie ograniczenia prędkości do 60 km/h oraz wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Andrzej – psy

Czy istnieje możliwość wytyczenia terenów dla psów w rejonie parku przy łąkowej. Obecnie ten park jest cały „zaminowany”. Teraz pytanie, czy ten park jest dla dzieci i mieszkańców, czy dla psów.

Odpowiadając na Pana e-maila dot. wytyczenia terenów dla psów w rejonie parku przy ul. Łąkowej uprzejmie informuję, iż nasze miasto jest dumne, że ma swoje zielone serce – Miejski Park Rodzinny w Redzie. Niestety nie jest możliwe wytyczenie terenów dla psów. Park jest wynikiem realizacji projektu związanego z rewitalizacją miasta Redy, budowy przystani kajakowej oraz skate-parku. Na ten cel w latach 2010- 2012 wydatkowano środki w wysokości około 4,7 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 2 mln zł.

Jest nam niezmiernie przykro, że właściciele psów nie dbają o czystość. Samorząd Redy od połowy 2011 roku systematycznie zakupuje pojemniki, w kształcie dalmatyńczyków, wraz z torebkami na odchody zwierzęce umożliwiając tym samym łatwe sprzątanie po swoich pupilach. Ubolewamy, że nie wszyscy właściciele piesków korzystają z tego udogodnienia.

Bardzo dziękujemy za czujność i zainteresowanie się sprawami naszego miasta. Liczymy też, że coraz wyższa świadomość i kultura mieszkańców spowoduje poprawę czystości nie tylko w parku.

Z poważaniem,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Andrzej – ULICA STANISŁAWA MONIUSZKI

Panie Burmistrzu ulica St. Moniuszki po ostatniej naprawie (czarnoziemią), ulica pływa a wraz z nią nasze samochody. Proszę o możliwą interwencję bo zamiast poprawy mamy błoto na ulicy i na posesjach.

Szanowny Panie,
Odpowiadając na Pana e-maila uprzejmie informuje, że tutejsze służby monitorują ulicę Moniuszki na bieżąco. W rejonie posesji 28-29 poziom ulicy jest obniżony i zbiera się tam woda. Opisana przez Pana sytuacja dotyczy okresu po wcześniej występujących mrozach. Nasiąknięte i zamarznięte podłoże gruntowe drogi powoduje powstanie błota po powierzchniowym jej rozmrożeniu.

Na obecne warunki pogodowe proponujemy wysypanie gruzu ceglanego, który zmieszany z istniejącym gruntem i zagęszczony osuszy rozmokłą nawierzchnię w rejonie ulicy Moniuszki 28-29. W przypadku pojawienia się dalszych zapytań prosimy o kontakt z Referatem Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska .

Z poważaniem,
Andrzej Jaworek
Kierownik Referatu Inwestycji, Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta w Redzie


Pytanie: Karol – Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Puckiej i Długiej

Szanowny Panie Burmistrzu,

Pytanie moje dotyczy, co prawda, drogi wojewódzkiej ale myślę, że jakieś informacje na temat tejże sygnalizacji świetlnej Urząd Miasta musi posiadać. Dziwnym jest fakt, że tyle miesięcy po ustawieniu sprzętu przy drodze nadal nie jest on uruchomiony. Jakie są tego przyczyny i kiedy będziemy mogli korzystać ze „świateł”?
Poza tym, jako mieszkaniec Redy, gratuluję wygranej w wyborach oraz życzę wielu sił w dalszej pracy.
Pozdrawiam,
Karol

Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za życzenia, jednocześnie informuję, że sygnalizacja świetlna na Drodze Wojewódzkiej ul. Puckiej przy wjeździe w ul. Długą oraz w ul. 12- go Marca w Redzie działa od grudnia ubiegłego roku. Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkańców, wciąż trwają prace usprawniające.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Czesław – dotyczy miasta Redy

Panie Burmistrzu dlaczego w naszym mieście na ul. Łąkowej corocznie wiesza się ozdoby świąteczne beznadziejne(oprócz przy markecie ) a już szczytem jest powieszenie ozdoby częściowo przepalonej. Ozdoby wiesza się po to by ozdabiały miasto a nie je szpeciły. A u nas w Redzie jak za komuny liczy się na ilość a nie na jakość. Odwiedź Pan Wejherowo i inne miasta !!!. Ja uważam że jeśli miasta nie stać na kupno w jednym roku ładnej ozdoby świątecznej to nie trzeba wieszać…….. a kupić co roku jedną ozdobę i za parę lat będziemy mieć ładnie przystrojoną ulicę Łąkową która jest jakby wizytówką naszego miasta.
Z poważaniem

Szanowny Panie,
bardzo dziękuję za przesłanie słusznych uwag. Też jestem zdania, że nie można wieszać uszkodzonych ozdób. Serdecznie przepraszam za zaistniałą sytuację. Sukcesywnie będziemy zmieniać i uzupełniać ozdoby świąteczne w miarę posiadanych środków.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Robert – Rodzina wielodzietna

Witam
Mam pytanie dlaczego w Redzie rodzina wielodzietna zaczyna się od 4 dzieci wzwyż. Wnioskuję o zmianę od 3 dzieci, gdyż według prawa w Polce jest to definicja rodziny wielodzietnej
pozdrawiam

Szanowny Panie,
uprzejmie informuję, że mając ten problem na uwadze, Rada Miejska w Redzie 29 października 2014 roku podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus” w latach 2015 – 2017, z jedyną zmianą, że do programu może przystąpić rodzina wielodzietna, w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje i jest mieszkańcem Redy. Szczegółowe informacje dotyczące rzeczowego Programu dostępne są w stopce, lub po kliknięciu na logo Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy www.reda.pl lub też pod nr telefonu 58 738-60-66.

Z poważaniem,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Violetta – sklep

Witam: Zwracam się po raz 3 z pytaniem kiedy w rejonie ul. 12 go Marca powstanie jakikolwiek obiekt sklep typu Biedronka itp. Informuje ze niebawem istniejący sklepik zostanie zamknięty i od lutego bieżącego roku po drobiazgi trzeba będzie biegać do centrum miasta -sytuacja nie do pojęcia w obecnych czasach – Pan radny z naszego rejonu Peplinski x kadencji i nigdy jeszcze nie zauważył problemu? – proszę o informacje mieszkanka ul. Szafranowej

Szanowna Pani,
odpowiadając na pytanie, na wstępie chciałbym poinformować, że dobro mieszkańców jest nadrzędnym celem mojego działania. Podejmując jakąkolwiek decyzję, zawsze mam na uwadze słuszny interes mieszkańców. Mając na względzie rozwój Miasta Redy, w tym również zaspokojenie potrzeb mieszkańców, w zakresie zaplecza handlowego, już na etapie opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego podejmowane są działania, mające na celu stworzenie jak najlepszego zaplecza usługowo – handlowego każdej dzielnicy miasta. Jednak realizacja tych założeń zależy przede wszystkim od podmiotów zainteresowanych inwestowaniem w takiej branży. Promując nasze miasto niejednokrotnie występowano do różnorodnych inwestorów zachęcając ich do inwestowania w Redzie. Dodatkowo wszelkie oferty dotyczące gminnych nieruchomości o charakterze usługowym zwłaszcza o większej powierzchni sprzedażowej, są przekazywane jako indywidualne zaproszenia do inwestowania i podjęcia działalności gospodarczej na terenie Miasta Redy, do większości znanych sieci handlowych takich jak: Kaufland, Lidl, Biedronka, Tesco, Polo, Aldi, Netto, Intermarche. Głęboko wierzę, że podjęte przez tutejszy urząd działania przyniosą oczekiwane skutki w postaci powstania przynajmniej jednego, wielkopowierzchniowego sklepu w Pani dzielnicy zamieszkania. Niezależnie od powyższego zapewniam, że nadal będą czynione starania, w celu polepszania komfortu życia mieszkańców Redy.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Katarzyna – Program „Rodzina na plus”

Witam serdecznie, mam pytanie, dlaczego w Redzie ww program dotyczy tylko rodzin z czwórką i więcej dzieci? Otóż definicja rodziny wielodzietnej w Polsce wg prawa brzmi „rodziną wielodzietną nazywamy taką, która pod swoją opieką ma trójkę i więcej dzieci” , sprawdziłam to. Dlaczego więc nasze miasto na tle innych w Polsce się wyłamało z tej reguły? Nasze miasto nie jest zbyt duże i oferowane zniżki nie są jakoś bardzo atrakcyjne, sam Pan przyzna. Jednak w dobie niżu demograficznego i tak posiadanie trojki dzieci i ich utrzymanie to wyzwanie dla niejednego małżeństwa. Zatem stąd pytanie, czy coś w tej kwestii da się zmienić? Serdecznie pozdrawiam i czekam na pozytywne wieści :) Katarzyna Skowrońska

Szanowna Pani,
uprzejmie informuję, że mając ten problem na uwadze, Rada Miejska w Redzie 29 października 2014 roku podjęła uchwałę, zgodnie z którą na terenie Gminy Miasto Reda kontynuowany będzie Program wspierania rodzin wielodzietnych „Rodzina Na Plus” w latach 2015 – 2017, z jedyną zmianą, że do programu może przystąpić rodzina wielodzietna, w której na utrzymaniu jest troje i więcej dzieci w wieku do 18 lat lub 25 roku życia – jeżeli dziecko uczy się lub studiuje i jest mieszkańcem Redy. Szczegółowe informacje dotyczące rzeczowego Programu dostępne są w stopce, lub po kliknięciu na logo Programu na stronie internetowej Urzędu Miasta Redy www.reda.pl lub też pod nr telefonu 58 738-60-66.

Z poważaniem,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Katarzyna – Planowane remonty…

Witam Panie Burmistrzu. Mam pytanie: czy i kiedy jest planowana naprawa chodnika przy ulicy Wiejskiej? Chodnik ten był wykonany 20 lat temu i już nie spełnia swojej funkcji czyli bezpiecznego przemieszczania się pieszych…

Witam, odpowiadając na Pani pytanie, uprzejmie informuję, że w 2015 roku w ramach remontów cząstkowych w mieście, przewidziana jest naprawa m.in. najbardziej zniszczonych części chodnika na ul. Wiejskiej.

Z pozdrowieniami,
Teresa Kania
Zastępca Burmistrza Miasta Redy


Pytanie: Dominika – Chodniki i ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Obwodowej

Szanowny Panie,
zwracam się do Pana z pytaniem kiedy miasto planuje wykonanie chodników i ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Obwodowej? W chwili obecnej jest to główny trakt spacerowy w mieście. Wielu mieszkańców, w tym matek z dziećmi w wózkach, dziećmi na małych rowerkach codziennie pokonuje tą trasę. Niestety tylko fragmenty chodnika i ścieżki rowerowej przy tej ulicy są zmodernizowane i wyłożone nowoczesną kostką brukową i mniemam, że wykonał je deweloper (Rondo przy Morskiej/Obwodowej). Są spore fragmenty trasy bez chodnika, za to z koleinami, dziurami i kamieniami. Dodatkowo otoczenie tego traktu to, oczywiście poza zabudowaniami, w głównej mierze chaszcze, krzaki i chwasty. Czy to jest duży problem, by ten teren uporządkować i sprawić, by wraz z parkiem stanowił atrakcyjne miejsce rowerowych przejażdżek czy spacerów?

Z poważaniem
Dominika

Szanowna Pani,
odpowiadając na pytanie, uprzejmie informuję, że w 2014 roku przeprowadzono dwie ważne inwestycje na ul. Obwodowej, tj. przebudowano skrzyżowanie z ul. Łąkową i zainstalowano sygnalizację świetlną na tym niebezpiecznym skrzyżowaniu oraz przebudowano most na kanale Łyskim. Natomiast w roku 2015 wykonany zostanie projekt techniczny modernizacji ul. Obwodowej na całym odcinku tj. od ul. Gdańskiej, do ul. Kazimierskiej wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. W przyszłym roku, w miarę posiadanych środków finansowych w budżecie miasta, nastąpi dalsza realizacja inwestycji.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński


Pytanie: Krzysztof – Park Reda

Witam mam pytanie dotyczące parku reda. Każdy kto wchodzi do parku widzi że jest ładny, fikcjonalny i w ogóle. Ale moje pytanie jest takie czy prawa strona parku gdzie jest plaza będzie robiona dalej czy po prostu to nie ładnie wyglądając pole które tam jest będzie tez zagospodarowane czy tak zostanie ?

Szanowny Panie,
odpowiadając na Pana pytanie informuję, że na obszarze Parku, gdzie Gmina Miasto Reda jest właścicielem gruntu dokonano stosownego zagospodarowania zielenią i elementami małej architektury, co spotkało się z dobrym odbiorem ze strony osób korzystających z rekreacji w parku.

Natomiast utrzymanie innych nieruchomości, niestanowiących własności Gminy Miasto Reda należy do ich właścicieli i w tym zakresie Gmina nie ma możliwości podejmowania jakichkolwiek działań inwestycyjnych.

Z poważaniem,
Burmistrz Miasta Redy
Krzysztof Krzemiński