Zaznacz stronę

Przypominamy! Do 30 kwietnia płacimy za psa

09-04-2019 | Aktualności

Wysokość opłaty od każdego psa wynosi 75,00 zł rocznie, należy ją uregulować
do 30 kwietnia 2019 r. Opłatę należy wpłacić z góry bez wezwania na konto Gminy Miasto Reda

MILLENNIUM  BANK S.A. 70 1160 2202 0000 0002 5073 9597

W przypadku, gdy psa nabyto po dniu 30 kwietnia danego roku, opłatę należy uiścić
w ciągu 14 dni do dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby pełnych miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.

Rejestr właścicieli psów z terenu miasta Redy prowadzi Urząd Miasta Redy.

Wszystkie zmiany dotyczące stanu posiadania psa należy zgłaszać pisemnie w Referacie Podatków i Dochodów w pokoju nr 17.

Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r.
(Dz. U z 2018 r., poz.1445 z późn. zm. )

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.

 

Skip to content