Załatwianie spraw w urzędzie

podanie-o-numer-nieruchomości-wzór1DRUKI / WNIOSKI

POMOC

Pliki: doc, docx, rtf można zobaczyć i drukować w darmowym programie Word Viewer→ edytować w: Microsoft Word→ lub darmowym Apache OpenOffice→ oraz LibreOffice

Pliki: pdf zwykłe i interaktywne należy zapisać na komputerze klikając link prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję – zapisz link jako lub zapisz element docelowy jako. Po zapisie można przeglądać, drukować i edytować wnioski interaktywne w darmowym programie Adobe Reader→


UWAGA!

Z dniem 01.01.2014 roku nastąpiła zmiana banku do obsługi Gminy na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym zostało zamknięte 31.12.2013 roku.

Więcej informacji o numerach kont można uzyskać na stronie internetowej www.reda.pl

w zakładce Urząd Miasta/Jak załatwić sprawę (druki)

lub pod numerami telefonów: 58 678 80 27; 58 678 80 05.

WAŻNE !!!

Numery indywidualne rachunków bankowych z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego są umieszczone w decyzjach wymiarowych na 2016 rok, dostarczanych podatnikom. Zaległości z tytułu w/w podatków również należy regulować na nowy indywidualny numer konta bankowego.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi także wnoszona jest na nowe indywidualne konta bankowe, które Gmina wskazała Państwu w odrębnych zawiadomieniach.

Na konto w Banku Millennium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 należy wpłacać należności z tytułu:

 • opłaty skarbowej,
 • opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • opłaty od posiadania psów, od 1.01.2017 r. – 75 zł.
 • podatku od środków transportowych,
 • dochodów z tytułu najmu lokali lub dzierżawy,
 • użytkowania wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • zakupu nieruchomości,
 • opłaty planistycznej,
 • opłaty adiacenckiej,
 • zajęcie pasa drogowego,
 • opłaty za udostępnienie danych,
 • oraz innych opłat, np. opłata cmentarna, reklama;

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.

 


Język migowy w Urzędzie Miasta w Redzie


Wniosek o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno – informacyjnych Miasta Redy


Złóż sprawę przez Internet

Platforma ePUAP

W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;

2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu do Biura Obsługi Klienta mieszczącej się w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Puckiej 9 na następujących nośnikach danych:

a.  Płyta CD-RW

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

3. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

4. Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF, ZIP

5. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

6 Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Wpis do rejestru działalności regulowanej

Na podstawie zmiany statutu Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dniem 23. 07.2012 r. Związek przejął w imieniu gmin prowadzenie rejestru działalności regulowanej i sprawozdawczości. W związku z powyższym w imieniu miasta Redy rejestr działalności regulowanej prowadzi Komunalny Związek Gmin. Firmy wywozowe, które zamierzają odbierać odpady z terenu Redy wnioski o wpis do rejestru działalności regulowanej powinny składać do KZG do Gdyni, a opłatę uiszczać na konto UM Gdyni.

 • Szczegóły znajdują się na stronie www.kzg.pl→ w zakładce Gospodarka odpadami.

Działalność Gospodarcza

Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz wniosku do rejestracji działalności gospodarczej CEIDG-1 w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

Zachęcamy do składania wniosków o Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) bezpośrednio do Ministerstwa Gospodarki poprzez platformę ePUAP→, bądź na stronie CEIDG→.


Wnioski Gospodarki Nieruchomościami:


Wzory wniosków do Referatu Urbanistyki i Architektury

Ustala się obowiązujący na terenie Miasta Redy wzory wniosków składane w Referacie Urbanistyki i Architektury


Wnioski Referatu Oświaty i Spraw Społecznych

Dofinansowanie kształcenia pracowników młodocianych

Stypendium Burmistrza Miasta


Wnioski Referatu Spraw Obywatelskich i USC


Wnioski Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi


Wnioski Referatu Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska


 

Wnioski Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej


Nowe zasady poboru opłaty skarbowej

Od 1 stycznia 2007 r. nie ma już opłaty skarbowej w formie znaczków. Zamiast tego wnosimy opłatę skarbową u inkasenta lub przelewem na rachunek bankowy urzędu.

Rachunek Urzędu Miasta w Redzie:Banku Millennium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431

W tytule w opłaty należy określić sprawę, w jakiej wnoszona jest opłata.

Przy wpłatach w Banku Millennium nie jest pobierana prowizja.

Obecnie opłatę skarbową reguluje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r.o opłacie skarbowej (Dz.U. nr 225, poz. 1635) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie dokumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu (Dz.U. nr 246, poz. 1804)


Formularze podatkowe

Ustala się obowiązujące na terenie Miasta Redy wzory informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego dla osób fizycznych oraz wzory deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej.

 1. IN_01 – informacja w sprawie podatku od nieruchomości od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 1 do uchwały
 2. ZN_1A – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały
 3. ZN_1B – załącznik do podatku od nieruchomości o danych o zwolnieniach podatkowych dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r.  Załącznik nr 3 do uchwały
 4. DN_1 – deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały
 5. IR_1 – informacja w sprawie podatku rolnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 3 do uchwały
 6. ZR_1A – załącznik do podatku rolnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 6 do uchwały
 7. ZR_1B – załącznik do podatku rolnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 7 do uchwały
 8. DR_1 – deklaracja w sprawie podatku rolnego od osób prawnych od 2017r. Załącznik nr 4 do uchwały
 9. IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego od osób fizycznych od 2017 r. Załącznik nr 5 do uchwały
 10. ZL_1A – załącznik do podatku leśnego o danych o nieruchomości dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 10 do uchwały
 11.  ZL_1B – załącznik do podatku leśnego o danych o zwolnieniach w podatku dla osób fizycznych i osób prawnych od 2017 r. Załącznik nr 11 do uchwały
 12. DL_1 – deklaracja w sprawie podatku leśnego od osób prawnych w 2017 r. Załącznik nr 6 do uchwały
 13. Uchwała o obowiązujących drukach w podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od 2017 r.
 14. Deklaracja na podatek od środków transportowych:
 • Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. – DT-1 05.06
 • Załącznik do deklaracji DT-1. Wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. –DT-1A 05.05

Wniosek o zabranie głosu na sesji Rady Miejskiej


 

Wnioski o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy

Jak załatwić sprawę→