XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Redzie

Na podstawie § 37 ust. 4 Statutu Gminy Miasto Reda oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy
z 02.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(t.j. Dz. U. poz. 1842), na wniosek Burmistrza Miasta Redy Przewodniczący Rady Miejskiej zwołuje XXXIII sesję Rady Miejskiej w Redzie.

Sesja odbędzie się dnia 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 8:15. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Nowości