Rusza nabór na terenowych rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego

Kolejny spis rolny odbędzie się jesienią, od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Nabór na rachmistrzów spisowych trwa od 15 czerwca do 8 lipca. Chętni mogą zgłosić się do Urzędu Miasta w Redzie.

Rachmistrzem terenowym może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia;
 • mieszka na terenie Redy;
 • posiada co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie,  telefon: 58 678 80 13, e-mail: mkwiecien@ reda.pl; sekretariat@ reda.pl

Aby zostać rachmistrzem terenowym, trzeba  ukończyć szkolenie i zdać egzamin. Szkolenie i egzamin będą realizowane za pomocą aplikacji e-learningowej.

Szczegółowe wymagania i informacje nt. spisu rolnego uzyskać można na stronie www.spisrolny.gov.pl lub telefonicznie: Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Redzie,  58 678 80 13 e-mail: mkwiecien@ reda.pl; sekretariat@ reda.pl

Do zgłoszenia prosimy dołączyć następujące oświadczenia:

1. Oświadczenie o niekaralności

2. Oświadczanie o składaniu prawdziwych informacji

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)[1] (RODO), administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Miasta Redy, z siedzibą przy ul. Gdańskiej 33, 84-240 Reda, tel. (58)678 80 23, email: sekretariat@reda.pl

 1. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 1. pocztą tradycyjną na adres: 84-240 Reda, ul. Gdańska 33,
 2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@reda.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

 

 • Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1728).

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza terenowego.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
 2. sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. przenoszenia danych;
 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 • Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza terenowego i udzielenie dostępu do aplikacji e/m-learning.

 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

Nowości

WYKAZ GN.20.2020 WYKAZ GN.20.2020