W Redzie rusza Budżet Obywatelski!

Od 6 marca mieszkańcy Redy mogą zgłaszać projekty do Budżetu Obywatelskiego. Oznacza to, że mieszkańcy będą mogli współdecydować, w drodze głosowania, o przeznaczeniu części środków publicznych.

Zgłaszane projekty muszą dotyczyć  takich obszarów, jak:  ład przestrzenny, rekreacja, zmiana organizacji ruchu na drogach gminnych i wewnętrznych oraz inwestycje w przestrzeni publicznej z wyłączeniem budynków.

Czas realizacji projektu nie może przekroczyć jednego roku kalendarzowego (budżetowego). Wartość jednego projektu nie może także przekroczyć 50 tys. zł. Ogółem, na realizację Budżetu Obywatelskiego, Reda przewiduje wydać w 2017 roku 250 tysięcy złotych.

Szczegóły określa uchwała nr XXV / 256 / 2016 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Redy konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok oraz Zarządzenie nr OR.5.2017 Burmistrza Miasta Redy z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie terminu, miejsca, zasad zgłaszania projektów oraz harmonogramu prac nad przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego na 2017 rok.

Harmonogram prac nad Budżetem Obywatelskim w bieżącym roku wygląda następująco:

  • Od 6 marca do 31 marca – składanie przez mieszkańców Gminy Miasto Reda propozycji projektów do B.O. 2017

UWAGA, WAŻNE! Na liście osób popierających projekt można dopisać nazwę projektu.

  • od 1 kwietnia do 30 kwietnia – weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów

W przypadku wątpliwości dotyczących zgłoszonego projektu, Komisja może zwrócić się do Wnioskodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub uzupełnienie projektu. Wnioskodawca dokonuje uzupełnienia lub poprawek projektu w terminie 7 dni od dnia wezwania w formie pisemnej lub ustnej. Z dodatkowych uzgodnień i wyjaśnień sporządza się Protokół Uzgodnień .

Lista zarejestrowanych projektów

  • 2 maja  – publikacja listy projektów zatwierdzonych do głosowania oraz odrzuconych

UWAGA! Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania

  • od 5 maja do 15 maja – GŁOSOWANIEUWAGA, WAŻNE! Głosujemy w sposób:
    1. elektroniczny poprzez przesłanie wypełnionej karty do głosowania na e-mail wybieramdlaredy@reda.pl (skan karty do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem)
    2. bezpośrednio w budynku Urzędu Miasta w Redzie – składając kartę do głosowania w wersji papierowej do urny w Biurze Obsługi Interesanta.

Karta do Głosowania wygląda TAK

  • do 31 maja – ogłoszenie wyników głosowania

Wykaz zadań rekomendowanych do realizacji

Do pobrania:

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do edycji

LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT / LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH PROJEKT do edycji

PROJEKTY ZAKWALIFIKOWANE DO GŁOSOWANIA

KARTA DO GŁOSOWANIA