UWAGA – zmiana nr kont bankowych

UWAGA!

 Z dniem 01.01.2014 roku nastąpi zmiana banku do obsługi Gminy na BANK MILLENNIUM SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4 w Redzie.

Jednocześnie informujemy, że dotychczasowe konto w Kaszubskim Banku Spółdzielczym zostaje zamknięte dnia 31.12.2013 roku.

Więcej informacji o numerach kont można uzyskać na stronie internetowej www.reda.pl w zakładce Urząd Miasta/Jak załatwić sprawę (druki) lub pod numerami telefonów: 58 678 80 27; 58 678 80 05.

Od 01.01.2014 roku na konto w Banku Millennium SA numer 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431 należy wpłacać należności z następujących tytułów:

• opłaty skarbowej,

• opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

• opłaty od posiadania psów,

• podatku od środków transportowych,

• dochodów z tytułu najmu lokali lub dzierżawy,

• użytkowania wieczystego lub przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

• zakupu nieruchomości,

• renty planistycznej,

• opłaty adiacenckiej,

• zajęcie pasa drogowego,

• opłaty za udostępnienie danych,

• oraz innych opłat, np. opłata cmentarna, reklama.

 WAŻNE !!!

Numery indywidualne rachunków bankowych z tytułu zapłaty podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostaną umieszczone w decyzjach wymiarowych na 2014 rok dostarczanych podatnikom.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi również będzie wnoszona na nowe indywidualne konta bankowe, które Gmina wskaże Państwu w odrębnych zawiadomieniach.

Od 01 stycznia 2014 roku do dnia otrzymania informacji o nowych indywidualnych kontach – wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Bank Millennium SA,

nr konta 61 1160 2202 0000 0002 5073 7431.

Konieczność zmiany banku jest rezultatem ogłoszonego przez Gminę Miasto Reda przetargu na wykonywanie obsługi bankowej w okresie od 01.01.2014 roku do 30.09.2017 roku, w wyniku którego został wybrany Bank Millennium SA z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr 4, ponieważ złożył najkorzystniejszą ofertę. Koszt obsługi wynosi zero złotych.

Przepraszamy za ewentualne niedogodności.